کارگاه آموزشی، بررسی تجارب شرکتها در مدیریت نوآوری و تجاری‌سازی محصولات و خدمات در حوزه فناوری‌های نوظهور

کارگاه آموزشی، بررسی تجارب شرکتها در مدیریت نوآوری و تجاری سازی محصولات و خدمات در حوزه فناوری های نوظهور

مباحث مطرح شده در این کارگاه به شرح زیر خواهند بود:

بررسی منابع مختلف نوآوری

مدیریت فرایند توسعه محصول و خدمات جدید از ایده پردازی تا تولید نمونه اولیه

تولید محصول و تجاری سازی

شکست نوآوری

بررسی تجارب شکست شرکت های بزرگ در نوآوری و توسعه کسب و کار

بررسی دلایل مختلف شکست شرکت ها در معرفی و بازاریابی محصولات و خدمات جدید در بازارهای بین المللی

رویداد