شناسایی و پاسخ به مهمترین مسائل کشور در حوزه رشد و توسعه فناوری
مدیریت پژوهش های مبتنی بر علم و فناوری
کمک به جامعه پژوهشی متخصصان و پژوهشگران
ثبت نام در خبرنامه
اخبار و رویدادها

نشست تخصصی اقتصاد دانش‌بنیان

در سالهای اخیر نقش دانش در رشد اقتصادی و توسعه کشورها افزایش یافته‌است. این مساله موجب افزایش توجه به مفاهیمی مانند اقتصاد دانش بنیان شده‌است. در کشور ما نیز توجه به اقتصاد دانش بنیان در سالهای اخیر رو به افزایش بوده‌است. توجه به مفهوم صحیح اقتصاد دانش بنیان بسیار مهم است، چرا که در برهه‌های مختلف برداشت‌های ناصحیح از مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان باعث انحرافات سیاستی در مدیریت و اقتصاد کشور شده‌است.

رویداد ها