شناسایی و پاسخ به مهمترین مسائل کشور در حوزه رشد و توسعه فناوری
مدیریت پژوهش های مبتنی بر علم و فناوری
کمک به جامعه پژوهشی متخصصان و پژوهشگران
اخبار و رویدادها

ارائه مقاله دکتر حمیدرضا مقصودی از اعضاء گروه جامعه و پیشرفت با عنوان «نظریه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مقاله دکتر حمیدرضا مقصودی از اعضاء گروه جامعه و پیشرفت با عنوان «نظریه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود ارائه شد. پس از ارائه، این مقاله توسط اعضاء پنل از جمله حجت الاسلام خسروپناه و حجت الاسلام رشاد وحاضران در همایش مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

رویداد ها