شناسایی و پاسخ به مهمترین مسائل کشور در حوزه رشد و توسعه فناوری
مدیریت پژوهش های مبتنی بر علم و فناوری
کمک به جامعه پژوهشی متخصصان و پژوهشگران
اخبار و رویدادها

پنجمین نشست تخصصی اقتصاد دانش بنیان برگزار می‌شود

اقتصاد ایران سالهای مدیدی است که از اتکای بیش از حد به بخش نفت رنج می‌برد. این در حالی است که اقتصادهای صنعتی به سرعت به سمت دانش بنیان شدن پیش رفته‌اند؛ حال آنکه اقتصادهای نفتی در مسیر صنعتی شدن درجا زده‌اند. برای بررسی راهکارهای دانش بنیان شدن اقتصادهای نفتی پنجمین نشست تخصصی اقتصاد دانش بنیان با عنوان آیا اقتصادهای نفتی می‌توانند دانش بنیان می‌شوند؟ چگونه؟ برگزار می شود.

رویداد ها