شناسایی و پاسخ به مهمترین مسائل کشور در حوزه رشد و توسعه فناوری
مدیریت پژوهش های مبتنی بر علم و فناوری
کمک به جامعه پژوهشی متخصصان و پژوهشگران
اخبار و رویدادها

تکثیر افقی؛ خروج از اقتصاد مقیاس و فقر اطلاعات و آمار، موانع اقتصاد دانش بنیان

هفتمین نشست تخصصی اقتصاد دانش بنیان با موضوع « توسعه یافتگی و الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان» در محل پژوهشکده مطالعات فناوری با حضور اساتید و پژوهشگران برگزار شد. مهندس سید محمد بحرینیان در این نشست با ارائه بحث خود فرمودند که اگر بدون تغییر در همین مسیر اقتصادی حرکت کنیم به اقتصاد دانش بنیان نخواهیم رسید، چراکه عده ای وجود دارند که نمی خواهند این اتفاق رخ بدهد.

رویداد ها