چاپ کتاب مبانی چارچوب ملی صلاحیت‌ها با همکاری دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

چارچوب ملی صلاحیت‌ها یا National Qualifications Framework درواقع سندی کلان است که بر مبنای آن نظام آموزش یک کشور در قالب سیستمی واحد به نحوی یکپارچه و هماهنگ با نظام اشتغال عمل می‌نمایند. با توجه به فقدان این مهم در کشور، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری طرحی را در سال ۱۳۹۶ به‌منظور کمک به تدوین «چارچوب ملی صلاحیت‌ها در ایران» تصویب نمود که درواقع دارای یک نقشه راه ۹ ساله است که فرایند مطالعه، تدوین، کاربست آزمایشی و اصلاح و بهبود چارچوب را شامل می‌شود. کتاب مبانی چارچوب ملی صلاحیت که درواقع درنتیجه انجام پروژه مذکور حاصل شده است، ازجمله محدود انتشاراتی است که در این حوزه به قلم تحریر در آمده است. این کتاب به کوشش دکتر محمد خادمی عضو هیئت‌علمی پژوهشکده مطالعات فناوری و دیگر همکاران ایشان تألیف و اخیراً با مشارکت دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و موسسه کار و تأمین اجتماعی به چاپ رسیده است.

امید می‌رود این کتاب مورداستفاده جامعه علمی کشور و سایر متصدیان توسعه آموزش‌های مهارتی و صلاحیت حرفه‌ای قرار گیرد.