طی نشستی در محل تالار فارابی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی، حول تشکیل کنسرسیوم مطالعات آینده هوش مصنوعی تفاهم شد.

در این نشست که میان پژوهشکده مطالعات فناوری، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور حول فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در باب هوش مصنوعی و با حضور رئسای این سه مجموعه تشکیل شد، پیش‌نویس بیانیه تشکیل کنسرسیوم مطالعات آینده هوش مصنوعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.