توافق نامه همکاری های پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی کشور و پژوهشکده مطالعات فناوری

به منظور ایجاد هم ‌افزایی، انسجام و همکاری‌ های مستمر برای استفاده از ظرفیت ‌های موجود و کمک به تسهیل مأموریت‌های راهبردی، و انجام طرح های تحقیقاتی هدفمند و مؤثر در حوزه های مرتبط با سیاستهای کلی جمعیت، توافق نامه پژوهشی مابین مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و پژوهشکده مطالعات فناوری منعقد و در نشستی در روز شنبه، 11 مرداد 1399 به امضای رؤسای موسسه و پژوهشکده رسید. در این توافق نامه 10 اولویت برای انجام پروژه‌های پژوهشی مشترک مرتبط با حوزه‌های جمعیت و فناوری مشخص شد که در فرآیند اجرای این پروژه‌ها از محققان و پژوهشگران برای همکاری دعوت به عمل خواهد آمد.