پیشنهاد چهارچوبی برای رتبه بندی نهادهای بین المللی علم و فناوری

سال انتشار: 
1399
نام مجله: 
فصلنامه سازمان های بین المللی
نویسنده: 
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات و همکاری های بین المللی علم و فناوری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی