ارائه مقاله آقای محمد خادمی از اعضای گروه جامعه و پیشرفت با عنوان «ارائه الگوی مفهومی ارتباط آموزش عالی و بازار کار (با محوریت اشتغال دانش‌آموختگان)» در کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت

تاریخ : 1396/04/14

تعداد بازدید : 336

5 امتیاز از 2 رای

مقاله آقای خادمی از اعضای گروه جامعه و پیشرفت با عنوان «ارائه الگوی مفهومی ارتباط آموزش عالی و بازار کار (با محوریت اشتغال دانش‌آموختگان)» در کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی که توسط دانشگاه آزاد اسلامی و احد کازرون در تاریخ 7 و 8 تیرماه برگزار شد ارائه گردید. این مقاله پس از نقد و بررسی داوران در زمره مقاله‌های برتر همایش قرار گرفت و جهت نمایه در پایگاه‌های معتبر علمی و چاپ در مجموعه مقالات همایش انتخاب شد.

چکیده مقاله به شرح ذیل است:

تعاملات میان نظام آموزش عالی و بازار کار به‌واسطه نقشی که این دو مهم در توسعه همه‌جانبه جوامع ایفا می‌کنند، همواره مسئله پژوهش‌های متعددی بوده است؛ اما بااین‌وجود، در ادبیات آموزش عالی و اقتصاد بازار کار ایران، ارتباط میان این دو قوای محرک توسعه چندان موردتوجه نبوده است. نرخ بالای بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی در بازار کار و همچنین ضعف بازار کار در جذب نیروی انسانی تحصیل‌کرده ازجمله نشانه‌های این ضعف ارتباطی است. ضعف ملموسی که به نظر می‌بایست بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد. از همین رو در پژوهش حاضر سعی شد بامطالعه تجارب نظام‌های آموزش عالی توسعه‌یافته، سازوکارهای ارتباطی میان مراکز آموزش عالی و بازار کار احصا گردد و سپس الگویی مفهومی ارتباط میان آموزش عالی و بازار کار ارائه شود. لذا در راستای تحقق هدف موردنظر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شد. نظام‌های آموزش عالی اروپایی جامعه پژوهش را تشکل داده‌اند. با توجه به هدف پژوهش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند صورت گرفت و به همین منظور 8 نظام برتر اروپایی که در زمره 18 نظام برتر جهانی نیز قرار داشتند به‌عنوان نمونه انتخاب و به شیوه کتابخانه‌ای و تحلیل اسنادی موردمطالعه قرار گرفتند. در ادامه و پس از تلخیص، طبقه‌بندی و تحلیل داده‌های گردآوری‌شده، درمجموع 18 سازوکار ارتباطی میان نظام آموزش عالی و بازار کارشناسی شد. همچنین تحلیل داده نشان داد که سازوکارهای همچون اعتبارسنجی دانشگاه و برنامه‌های درسی، مشارکت کارفرما در تدوین برنامه درسی، آموزش‌های مهارتی و مبتنی بر صلاحیت‌های حرفه‌ای، آموزش مبتنی بر کار، رصد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها در بازار کار و ارائه خدمات پژوهشی به صنعت و بازار کار ازجمله پر کاربست‌ترین سازوکارهای ارتباطی میان آموزش عالی و بازار کار در کشورهای موردمطالعه به شمار می‌آیند. علاوه بر این یافته‌ها گویای آن است که علاوه بر سازوکارهای ارتباطی، روندهای ملی و بین‌المللی حاکم بر آموزش عالی و بازار کار نیز ارتباط میان این دو نظام متأثر می‌سازند.

نظر شما