کاربرد رویکرد هم‌بست آب، غذا، و انرژی در دیپلماسی آب و مدیریت رودخانه‌های فرامرزی شرق ایران: مطالعه موردی افغانستان

تاریخ شروع: 
1398/02/01
مدت زمان اجرا: 
6ماه
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری
تصویر: