واکاوی مفهوم و ابعاد دیپلماسی علم و فناوری

تاریخ شروع: 
1397/02/01
مدت زمان اجرا: 
6ماه
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری