نقش سازمان های مردم نهاد علمی در توسعه علم و فناوری

سال انتشار: 
1397
نام مجله: 
فصلنامه رهیافت
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
علمی ترویجی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
مهدی پاکزاد بناب مصطفی محسنی کیاسری