عوامل ضروری برای موفقیت همکاری فناورانه نامتقارن بین بین شرکتهای بزرگ و کوچک در بخش نانوفناوری ایران

تغییرات فضای کسبوکار در طی سالها اخیر باعث شده است که بسیاری از شرکتهای بزرگ به دنبال همکاری فناورانه نامتقارن با شرکتهای کوچک باشند. با این حال به دلیل پیچیدگی و چندبعدی بودن فرآیند همکاری نرخ شکست آنها بالا است. لذا شناسایی عوامل موثر بر موفقیت همکاریهای فناورانه نامتقارن ضروری است. با این حال اغلب مطالعات قبلی متمرکز بر بررسی یک یا چند عامل محدود بوده و یا در بافت کشورهای توسعه یافته انجام شدهاند. لذا پژوهش حاضر سعی دارد با مطالعه مورد 8تجربه همکاری فناورانه نامتقارن در بخش نانو فناوری ایران عوامل ضروری برای موفقیت همکاریها را شناسایی کند. نتایج بررسیها منجر به شناسایی 11عامل ضروری در موفقیت همکاریها شد که از جمله مهمترین آنها میتوان به شفافیت اهداف و وظایف، همراستایی فناوری با نیاز متقاضی و تقارن اطلاعات اشاره کرد.
واژگان کلیدی: همکاری فناورانه، شرکتهای بزرگ، شرکتهای کوچک

 

سال انتشار: 
1398
نام مجله: 
کنفرانس بین المللی مدیریت
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
شعبان الهی،مهدی مجیدپور