شناسایی و دسته‌بندی عوامل تعیین‌کنندۀ عملکرد نوآوری بنگاه‌های بخش مواد پیشرفته در ایران

سال انتشار: 
1397
نام مجله: 
فصلنامه توسعه کارآفرینی
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
،مقصود امیری ،محمود مهرداد شکریه