شناسایی و تحلیل چالش های شکل دهی شبکه همکاری مهندسی شده (مطالعه موردی شبکه همکاری شرکت پویندگان راه سعادت)

در سالیان گذشته مطالعات بسیاری بر روی شبکههای همکاری انجامشده، بااینوجود روند تکامل و آفرینش شبکه، در تعداد کمی از تحقیقات موردتوجه قرارگرفته است. در این میان شناسایی و تحلیل جامع چالشهای موجود در روند تشکیل شبکه، باهدف حل آنها و پایدارسازی شبکه از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش یک شبکه همکاری فعال در زمینه تجهیزات پزشکی که در سال 13۸۸هسته اولیه آن بهصورت مهندسیشده ایجاد گردید و متشکل از اعضای متنوع میباشد، موردمطالعه قرار گرفت. حضور اعضای متنوع در شبکه، زمینهساز بروز چالشهای مختلف است و امکان ارائه تحلیل مقایسهای بین آنها را به وجود میآورد. جهت تجزیهوتحلیل فرآیندمحور و غنی اطلاعات جمعآوریشده از مصاحبههای عمیق و اسناد پشتیبان، از رویکرد کیفی و مطالعه موردی استفاده شد. درنهایت ضمن تحلیل ساختار و چارچوب شبکه، 4مدل همکاری و 2۸چالش مختلف در شبکه شناسایی گردید و چالشهای شناسایی شده (بر اساس وجود و یا عدم وجود آنها در هر یک از 4مدل همکاری شناساییشده) به 7دسته، تقسیم بندی گردیدند و مورد تحلیل قرار گرفتند.
واژگان کلیدي: همکاری فناورانه، شبکه همکاری مهندسی شده، شکلدهی شبکه، چالشهای همکاری، تجهیزات پزشکی


 

سال انتشار: 
1397
نام مجله: 
نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری
پیوست: 
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
هاشم معزز ،محمد ترابی خرق ،هادی نیل فروشان