سیاست‌های حمایت از شبکه‌سازی با هدف توسعه علم و فناوری

سال انتشار: 
1398
نام مجله: 
فصلنامه سیاست علم و فناوری
نویسنده: 
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی