سازمان‌های میانجی: تعاریف، انواع و کارکردها

سال انتشار: 
1394
نام مجله: 
فصلنامه رهیافت
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات و همکاری های بین المللی علم و فناوری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی