تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران

سال انتشار: 
1398
نام مجله: 
فصلنامه مدیریت توسعه فناوری
نویسنده: 
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
علی شهابی عادل آذر رضا رادفر