تحلیل‌چالش‌های‌راهبری‌شبکه‌های‌رسمی‌همکاری‌علم‌وفناوری (‌مورد‌مطالعه:‌شبکه‌های‌منتخب‌در‌ایران)

چکیده
علی‌رغم‌پژوهش‌های‌انجام‌شده‌در‌زمینه‌شبکه‌های‌همکاری‌علم‌وفناوری‌(‌،)STCNsچالش‌های‌مدیریت‌این‌شبکه‌ها‌
کمتر‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته‌است.‌در‌این‌مطالعه،‌پنج‌شبکه‌همکاری‌ایجادشده‌توسط‌نهادهای‌دولتی‌در‌بین‌سال‌های‌
‌1379تا‌‌1397در‌ایران،‌در‌زمینه‌آزمایشگاه‌های‌فناوری‌های‌راهبردی،‌آزمایشگاه‌های‌علمی،‌زیست‌فناوری،‌پزشکی‌
مولکولی‌و‌داروهای‌گیاهی،‌مطالعه‌شده‌است.‌در‌این‌مقاله‌با‌مرور‌نظام‌مند‌تحقیقات‌انجام‌شده،‌‌41چالش‌‌راهبری‌
شبکه‌های‌رسمی‌همکاری‌علم‌وفناوری‌در‌ایران‌در‌سطح‌تحلیل‌شبکه‌شناسایی‌شد.‌سپس‌پرسشنامه‌محقق‌ساخته‌تدوین‌
و‌در‌بین‌مطلعان‌‌5شبکه‌همکاری‌منتخب‌که‌جزء‌فعال‌ترین‌شبکه‌های‌رسمی‌همکاری‌در‌حوزه‌علم‌وفناوری‌در‌ایران‌
بودند‌توزیع‌گردید.‌برای‌تحلیل‌ها‌از‌تحلیل‌عاملی‌اکتشافی‌و‌تحلیل‌عوامل‌اصلی‌و‌چرخش‌واریماکس‌استفاده‌شد.‌
از‌‌41شاخص‌شناسایی‌شده،‌‌19شاخص‌بار‌عاملی‌زیر‌‌0.5داشته‌و‌از‌تحلیل‌ها‌حذف‌و‌‌22شاخص‌در‌مرحله‌دوم‌و‌
پس‌از‌چرخش،‌در‌‌6طبقه‌قرار‌گرفتند.‌با‌توجه‌به‌خصوصیات‌شاخص‌ها‌در‌طبقات،‌‌6عنوان‌برای‌طبقات‌نام‌گذاری‌
گردید:‌‌-1عضوگیری‌(دوشاخص)،‌‌-2ساختار‌شبکه‌(‌6شاخص)،‌‌-3موقعیت‌شبکه‌(‌3شاخص)،‌‌-4جریان‌دانش‌
(‌3شاخص)،‌‌-5صیانت‌پذیری‌(‌3شاخص)‌و‌‌-6پایداری‌(‌5شاخص).‌در‌پایان‌نیز‌محدودیت‌های‌پژوهش‌ارائه‌شد.‌
واژگان‌کلیدي:‌شبکه‌های‌رسمی‌همکاری‌علم‌وفناوری،‌راهبری‌شبکه،‌چالش‌های‌راهبری‌شبکه،‌تحلیل‌عاملی‌اکتشافی
 

سال انتشار: 
1398
نام مجله: 
نشریه علمی مدیریت نوآوری
نویسنده: 
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
علی شهابی عادل آذر رضا رادفر