تبیین چالشهای زیستبوم کسبوکارهای نوآورانه در ایران با تأکید بر نقش دولت

چکیده
در چند سال اخیر برخی از کسب و کارها با مدل نوآورانه در ایران شکل گرفته و رشد خوبی داشتهاند که میتوان به دیجی کالا، علیبابا یا اسنپ اشاره کرد. اما با وجود شکلگیری و رشد تعدادی نمونه موفق، زیستبوم کسبوکارهای نوآورانه در ایران، هنوز در مراحل اولیه ظهور و رشد قرار داشته و چالشهای زیادی در برابر پیشرفت آن وجود دارد. عدم پاسخ مناسب به چالشهای زیستبوم، باعث تضعیف آن و ایجاد ناامیدی دربازیگران این عرصه که اغلب آنها را جوانان تحصیلکرده تشکیل میدهند، خواهد شد. بنابراین مهم است که حاکمیت به جای حضور منفعلانه در این حوزه، به صورت فعالانه عمل کند و با اتخاذ تصمیمات صحیح و ایجاد زیرساختهای لازم در بهبود زیستبوم بکوشد. با توجه به این ضرورت، در این تحقیق، تلاش شدهاست تا چالشهای زیستبوم کسبوکارهای نوآورانه ایران (زیستبوم استارتاپی) با تمرکز بر نقش دولت از طریق انجام 25مصاحبه با خبرگان این حوزه (منبع اولیه)، همچنین استفاده از منابع ثانویه شامل مجلات تخصصی، وبسایتها و مقالات شناسایی شود. با توجه به جمعبندی اطلاعات به دست آمده، در این تحقیق 21چالش زیستبوم کسبوکارهای نوآورانه در ایران با توجه به ابعاد اصلی زیستبوم ایران شامل حکمرانی وسیاستگذاری، تأمین مالی، فرهنگ، زیرساختها و نهادهای پشتیبان، دانشگاهها و بازار (شرکتهای بزرگ)، معرفی شدهاست. برخی از چالشهای شناسایی شده در این تحقیق، در ادبیات این حوزه نیز مطرح شدهاند اما برخی از چالشها خاصِ بافت و زمینه زیستبوم ایران بوده و در مطالعات قبلی به آنها اشاره نشده است.
کلمات کلیدی: زیستبوم کسبوکارهای نوآورانه، استارتاپ، نقش دولت
 

سال انتشار: 
1398
نام مجله: 
کنفرانس بین المللی مدیریت
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
علی عبدالهی نسب، گلایول صفوی جهرمی