تبیین الگوی نشاط در دوره وظیفه عمومی با استفاده از تجارب بین‌المللی

تاریخ شروع: 
1398/02/01
مدت زمان اجرا: 
6ماه
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری
همکاران [خارج از سامانه]: 
راضیه مهرابی کوشکی ، دکتر رسول نوروزی فیروز، دکتر ناهید کیانی
تصویر: