تأثیر روندهای فناورانه بر مشاغل آینده فناوری اطلاعات

سال انتشار: 
1399
نام مجله: 
چهارمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت,حسابداری و کارآفرینی
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
کنفرانس
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
فاطمه کنعانی, پریسا رسولیان