بررسي انتشارات علمي استان آذربايجان شرقي و دلالت هاي آن براي سياست گذاري منطق هاي علم و فناوري

چکیده
توسعه و انتشار دانش از كاركردهاي اساسي نظامهاي منطق هاي نوآوري است و تحليـل انتشـارات علمـي يكـي از ابزارهـاي مطالعه و ارزيابي اين كاركردها است. هدف اين پژوهشِ كاربردي كه با روش مطالعات اسنادي و كتابسنجي انجام شـده اسـت،مطالعه منطق هاي انتشارات علمي در استان آذربايجان شرقي و بررسي ميزان تطابق موضوعهاي ايـن انتشـارات بـا اولويـتهـا و مسائل استان است. در اين مطالعه مقاله هاي پژوهشي دانشگاههاي استان آذربايجان شرقي مورد بررسي قرار گرفته است كه طييك دهه گذشته در دو پايگاه استنادي آي اس سي و وب آو ساينس نمايه شده اند. يافته ها نشان ميدهد مجمـوع تعـداد انتشـارات علمي استان پس از سال 1395روندي نزولي دارد. بيشترين تعداد انتشارات علمي مربوط به زمينـه علـوم پايـه و پزشـكي اسـت) 64درصد( و زمينه هنر و علوم انساني و اجتماعي- با وجود تعداد بالاي دانشجويان- كمترين سهم از مجموع مقاله هـاي اسـتان) 11درصد( را به خود اختصاص ميدهد. موضوعهاي نمايه شده انتشارات علمي در دو پايگاه استنادي آي اس سي )داخلـي( و وب آو ساينس )بين المللي( به طور عمده متفاوت است. از نظر انطباق موضوعهاي انتشارات علمي با اولويتهـا و مسـائل پهنـه هـاي
استان، پهنه جنوب غرب وضعيت مطلوبي دارد؛ وضعيت پهنه مركزي به نسبت مناسب است و پهنه شبستر در وضعيت نـامطلوبي قرار دارد. حوزه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات؛ معدن؛ لجستيك و حمل ونقل نيازمند توجه بيشـتري در پـژوهش هـاي اسـتان آذربايجان شرقي است.

کلید واژه ها: انتشارات علمي، سياست علم و فناوري، نظام منطق هاي نوآوري، آذربايجان شرقي

 

سال انتشار: 
1398
نام مجله: 
رهیافت
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی