ارزیابی اثربخشی حمایتهای دولتی از شرکتهای دانشبنیان زیست فناوری

با تصویب قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان در سال ،۱۳۸۹موج جدیدی در نظام علم، فناوری و نوآوری ایران با تمرکز بر اقتصاد دانشبنیان و مبتنی بر نوآوری آغاز شد. در حال حاضر بیش از ۴۰۰۰شرکت دانشبنیان در ایران فعالیت میکنند که حدود %۵آنها در حوزه زیست فناوری فعال هستند. هدف مطالعه حاضر، طراحی مدل تجربی از ارتباط مشوقهای مالی و مالیاتی این قانون، بر برخی از شاخصهای عملکردی شرکتهای دانش بنیان زیست فناوری است. به این منظور، پس از تحلیل محتوای اسناد مرتبط و طراحی مدل مطالعه، برای ارزیابی اثرات مستقیم و متقابل میان ابزارهای سیاستی، تعیین عوامل مهم تجربی و سطح آنها از "طرح آزمایشی عاملی "۲۳استفاده شد. جامعه هدف مطالعه شامل ۱۱۳شرکت دانش بنیان تولیدکننده در حوزه زیست فناوری هستند. یافته های مطالعه در شاخصهای افزودگی ورودی نشان دهنده اثرگذاری مثبت اثرات متقابل سهتایی عاملها بر هزینه کرد تحقیق و توسعه و اثرات تسهیلات فناوری و تجاریسازی و اثرات متقابل آنها بر نیروی انسانی تحقیق و توسعه است. در مطالعه حاضر، ارتباطی میان اثربخشی ابزارهای سیاستی بر شاخصهای افزودگی خروجی مشاهده نشد.
کلیدواژه ها: شرکت دانش بنیان، زیست فناوری، طرح آزمایشی عاملی، افزودگی ورودی


 

سال انتشار: 
1398
نام مجله: 
زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس
پیوست: 
جایگاه سازمانی: 
گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
زهرا محمدهاشمی ، سپهر قاضی نوری ، مهدی سجادیفر ، آرش موسوی