نقش مهاجران در انتقال فناوری و توسعه تجارت میان کشورها (سفیران تجارت و فناوری)

پیوست: 
تاریخ شروع: 
1400/01/04
مدت زمان اجرا: 
12ماه
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری
تصویر: