مطالعه راهبردی حضور ایران در نهادهای بین‌المللی علم و فناوری

تاریخ شروع: 
1394/01/01
مدت زمان اجرا: 
6ماه
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری
همکاران: 
عفت نوروزی
کیارش فرتاش
همکاران [خارج از سامانه]: 
مهسا محبوب قدسی
تصویر: