تبیین نظام مسائل سیاستگذاری در حوزه مواد و منابع طبیعی

تاریخ شروع: 
1398/05/15
مدت زمان اجرا: 
6ماه
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری