بررسی و تبیین توسعه دیپلماسی علم و فناوری در کشور

پیوست: 
تاریخ شروع: 
1397/01/01
مدت زمان اجرا: 
6ماه
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری
تصویر: