جواد مشایخ، سید محمد حسین پیغمبرزاده، اعظم مطهری نسب