توصیه های سیاستی برای ارتقای نظام مالکیت فکری در ایران

ظام مالکیت فکری عبارت است از مجموعه نهادها و قوانینی که در طراحی، بهکارگیری و اجرای مالکیت فکری دراقتصاد ملی دخیل اند. نظام مالکیت فکری یکی از مهمترین خرده نظامهای نظام ملی نوآوری است که ابزار بالقوۀ قدرتمندی برای سیاستهای نوآوری در همۀ کشورها با هر سطحی از توسعه به شمار می آید. بااینحال، به علت تفاوت در ماهیت و عملکرد نظام ملی نوآوری در کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته، نظام مالکیت فکری باید با سطح توسعه و ظرفیت نوآوری در این کشورها متناسب باشد. در این تحقیق، پس از بررسی تاریخی شکل گیری نظام مالکیت فکری در ایران و تشریح مؤلفه های نظام فعلی، قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای نظام مالکیت فکری در ایران با استفاده از روش سوات تحلیل شده است. در پایان نیز توصیه های سیاستی برای تطابق هرچه بیشتر نظام مالکیت فکری با نظام ملی نوآوری در ایران ارائه شده است.
واژگان کلیدی: نظام مالکیت فکری، نظام ملی نوآوری، کشورهای درحال توسعه، روش تحلیل سواتSWO

سال انتشار: 
1398
نام مجله: 
فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات و همکاری های بین المللی علم و فناوری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی