معرفی آقای دکتر خادمی به سمت سرپرست پژوهشکده مطالعات فناوری

در جلسه شورای پژوهشکده مطالعات فناوری مورخ 30 خرداد ماه 1402 از زحمات آقای دکتر حسینی در مدت مسئولیت ایشان در جایگاه رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری تقدیر شد و آقای دکتر خادمی به عنوان سرپرست پژوهشکده معرفی شدند.