مشارکت پژوهشکده مطالعات فناوری در کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری

مشارکت پژوهشکده مطالعات فناوری در کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری کشور امسال نیز با مشارکت سایر نهادهای دولتی و بخش خصوصی فعال در حوزه مدیریت فناوری، دهمین کنفرانس بین المللی و چهاردهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نواوری را به صورت مجازی برگزار می نماید.

در این کنفرانس که در روزهای ۱۲ و ۱۳ آذرماه سال جاری برگزار میگردد، پژوهشکده مطالعات فناوری نیز نقش پررنگی خواهد داشت.

علاوه بر برگزاری دو پانل تخصصی با عناوین "چگونگی مواجه حاکمیت با بیماری همه گیر کرونا با تاکید بر راه حل های فناورانه" توسط حوزه ریاست پژوهشکده و همچنین پانل "نهاد وقف و اکوسیستم دانش بنیان؛توسعه فناوری یا افزایش بهره وری" توسط گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده، مانند سال های پیش فرآیند داوری و انتخاب پایان نامه های برتر حوزه دانشی مدیریت فناوری و نوآوری در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی نیز با مدیریت معاونت پژوهشی پژوهشکده و توسط اعضای محترم هیئت علمی پژوهشکده صورت پذیرفت.شایان ذکر است که ریاست محترم پژوهشکده و نیز تعدادی از مدیران پژوهشکده، از اعضای کمیته علمی این کنفرانس هستند.