آیین رونمایی از کتاب گفتارهایی پیرامون اقتصاد سیاسی قواعد اساسی برگزار شد

آیین رونمایی از کتاب گفتارهایی پیرامون اقتصاد سیاسی قواعد اساسی با حضور دکتر کیومرث اشتریان و دکتر فرشاد مؤمنی در تاریخ 1400/07/11 در پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار شد. در این مراسم ابتدا دکتر ابوجعفری و دکتر حسینی به عنوان تدوین­ کنندگان کتاب، از تاریخچه شکل­ گیری ایده این کتاب و همچنین جهت­گیری و مفاد اصلی کتاب سخن گفتند.

سپس دکتر کیومرث اشتریان با دسته­بندی موضوع مطرح شده در این کتاب ذیل ایده حقوق اساسی، بر این نکته تأکید نمودند که موضوع اصلی این کتاب توجه به معماری کلان سیاسی یا نحوه توزیع قدرت است که این موضوع به شدت متأثر از مسائل حقوق اساسی و نوع نگاه ما به موضوعات بنیادی اساسی که یکی از کلیدی­ترین مفاهیم در این حوزه حداقل در سنت لیبرال، توجه به مسئله آزادی­های فردی و تبیین نسبت آن با معیارهایی است که ما برای معماری سیاسی در نظر می­گیریم.  وی در ادامه با تأکید بر اینکه راه برون­رفت از توسعه­نیافتگی ایجاد یک فضای دیالتیک برای گفتگو میان آحاد جامعه در خصوص این ساحت­های نظری است، بر این نکته تأکید نمود که برخی از شاخص­های مطرح شده در این کتاب در خصوص معماری سیاسی نظیر معیار رضایت نیازمند تبیین نظری دقیق در نسبت با ارزش­های بنیادینی نظیر آزادی و عدالت است که در این کتاب به آنها اشاره نشده است. ایشان با اشاره به معماری فرایندهای قدرت، بر ضرورت توجه به معیارهای این معماری در فلسفه سیاسی تأکید داشتند.

در ادامه دکتر فرشاد مؤمنی ضمن تأکید مجدد بر اهمیت رابطه نظر و عمل و نقش شکست در ساحت نظری در شکست­های سیاستگذاری بر این نکته تأکید نمودند که تا زمانی که مفاهیم بنیادین در حوزه حکمرانی به صورت مفهومی برای ما حل نشود در ساحت عمل هیچ توفیقی نخواهیم داشت و بعضا بجای پیشرفت، مسیری معکوس را خواهیم پیمود. به عنوان نمونه، در ساحت عدالت اگر به دامنه کارآمدی عدالت توجه نکنیم ممکن است با افراط در عدالت مساوات­گرایانه به نتایجی به مراتب بدتر از نابرابری حاصل از توسعه تضاد طبقاتی برسیم. به طور مشابه، مفاهیم کلان سیاسی نظیر استبداد و یا دموکراسی می­توانند در صورت عدم توجه نظری مناسب به آنها  ما را با چالش­هایی مواجه سازند که بجای آنکه دموکراسی به شفافیت امور ختم شود به چالش اعمال قدرت دولت مرکزی در جهت حراست از مالکیت و یا هر نوع سیاستگذاری کلان تبدیل شود. ایشان با اشاره به جمع­بندی نورث در فهم فرایند تحول اقتصادی، مسیر توسعه مبتنی بر دانایی را شامل موارد زیر دانستند: اول، فرایند یکپارچه­سازی دانش­های پراکنده باید اتفاق بیافتد. دوم، برای اثر بخش بودن این فرایند باید به این دانش‌های یکپارچه شده هویت جمعی داده شود. در نهایت، وی با بیان این که توزیع قدرت بر فرایند تجمیع دانش اثر دارد و الگوی کنونی توزیع قدرت نابودکننده فرایند و ساختار تجمیع دانش است بر این نکته تاکید داشت که در کتاب حاضر مسئله تولید کمتر مورد توجه بوده است و باید توجه بیشتری به آن شود و خوب است در تکمیل این کارها به نگاه­های گرامشی که از هم نقص نگاه­های بازارگرایی ارتدوکس را توضیح می­دهد و هم به نقصان نگاه­های مارکسیستی ارتدوکس توجه دارد توجه شود.