گروه جامعه و پیشرفت

توجه به مقتضایات خاص بومی- اسلامی کشور ایران در پیشرفت، به خصوص در حوزه علم، فناوری و نوآوری، تبیین کننده ضرورت شکل گیری «گروه جامعه و پیشرفت» است. این گروه تلاش می کند تا با اتخاذ رویکرد مبنایی و در عین حال کاربردی در پژوهش ها، مدل ها و الگوی مطلوب برای پیشرفت را استخراج نماید. همچنین این گروه با توجه ویژه خود به مطالعات اجتماعی، اقتضائات بومی  پیشرفت را نیز مورد توجه قرار داده و زمینه ترویج و گفتمان سازی آن در بین نخبگان و سطح عمومی اجتماع را فراهم می کند.

  • شناخت وضعیت پیشرفت کشور ( وضع موجود پیشرفت کشور در ابعاد مختلف علمی، فناوری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و...)
  • توسعه مدل های بومی- اسلامی برای پیشرفت، ترویج و گفتمان سازی آن
  • حل مسائل  اولویت دار پیشرفت با در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی- فرهنگی
  • مساله یابی و شبکه سازی با نهادها و بازیگران فعال در جهت کمک به پیشرفت
  • مطالعات اجتماعی مرتبط با توسعه علم و فناوری
نام همکارسمت/ جایگاه/ نقش
پژوهشگر
پژوهشگر
پژوهشگر
مدیر گروه زهرا ابوالحسنی