مقالات 96-95

 • تدوین الگوی چندوجهی ارزیابی توسعه علوم انسانی

 • filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
 • نویسندگان: محمدامین قانعی راد،مریم محمودی،حسین ابراهیم آبادی

 • عنوان مجله/همایش : فصلنامه علمی- پژوهشی. سیاست علم و فناوری

 • سال انتشار:1396

 • لینک دانلود

 • شامتک و درس های شکست آن برای شبکه های نوظهور علم و فناوری

 • filereader.php?p1=main_c51ce410c124a10e0
 • نویسندگان: سید حبیب اله طباطبائیان،رضا اسدی فرد

 • عنوان مجله/همایش : فصلنامه علمی- پژوهشی. سیاست علم و فناوری

 • سال انتشار:1396

 • لینک دانلود

 • تدوین فهرست محصولات دانش بنیان با استفاده از روش نظریه بنیادی و مقایسه آن با مفهوم قابلیت های پویا

 • filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
 • نویسندگان: سید حمزه حسنی ، سید محمد صاحبکار خراسانی

 • عنوان مجله/همایش : فصلنامه علمی- پژوهشی. سیاست علم و فناوری

 • سال انتشار:1396

 • لینک دانلود