محمد خادمی کُله لو

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محمد خادمی کُله لو

سمت کاری: پژوهشگر گروه جامعه و پیشرفت

پست الکترونیکی: khademi@tsi.ir

شماره تماس محل کار: 66500065

 

تحصیلات دانشگاهی

1392-1396 دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

1392-1390 کارشناسی ارشد مدیری و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

1390-1386 کارشناسی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم

 

سوابق کاری

1394 تاکنون پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری، نهاد ریاست جمهوری

1394-1393 دانشگاه یار واحد مدیریت خدمات آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی

1396 تا کنون دبیر اتاق فکر سرباز ماهر قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه

1396 تا کنون دبیر اجرایی نخستین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح

1394-1392 دستیار آموزشی گروه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

1388 عضو هیئت تحریریه مجله تجلی دانش، دانشگاه قم

 

سوابق تدریس

1393 جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، کارشناسی، دانشگاه جامع علمی- کاربردی، استانداری تهران

1393 اصول آموزش غیررسمی، کارشناسی، دانشگاه جامع علمی- کاربردی، استانداری تهران

1394 مبانی سازمان و مدیریت، کارشناسی، دانشگاه جامع علمی- کاربردی، استانداری تهران

1394 سنجش و اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، کارشناسی، دانشگاه جامع علمی- کاربردی، استانداری تهران

 

طرح‌های پژوهشی

تدوین چارچوب صلاحیت های ملی ایران، کمیته اقتصاد مقاومتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیر پروژه، (جاری)

استقرار و راهبری اتاق فکر سرباز ماهر، قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح (جاری)

برگزاری نخستین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح (جاری)

تأسیس کارگروه آموزش عالی، اقتصاد و اشتغال ذیل دفتر برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 1394- 1395. پژوهشکده مطالعات فناوری، نهاد ریاست جمهوری. همکار اصلی طرح

آسیب‌شناسی تأسیس رشته‌های جدید دانشگاهی و پیشنهاد رشته‌های جدید به دانشگاه آزاد اسلامی.1393-1392. پژوهشکده مطالعات فناوری، نهاد ریاست جمهوری. همکار اصلی طرح

مطالعه تطبیقی، تدوین و طراحی دوره دکتری آموزش و بهسازی منابع انسانی. 1392. گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی. مجری طرح

 

مقالات علمی چاپ‌شده در مجلات

خادمی کله لو، محمد.، عارفی، محبوبه.، رضائیان، علی و خراسانی، اباصلت. (1396). شناسایی و رتبه بندی وظایف کلیدی رهبران فناوری اطلاعات در آموزش عالی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8 (32)، 156-129

خادمی کله لو، محمد.، عارفی، محبوبه.، رضائیان، علی و خراسانی، اباصلت. (1396). ارائه الگوی مفهومی وظایف مدیران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی. دو فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، در دست چاپ

خادمی کله لو، محمد.، عارفی، محبوبه و شمس مورکانی، غلامرضا.1395. ارزیابی عملکرد: راهی به‌سوی تعالی نظام آموزش عالی. مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 6 (16)، 142-117

محمودی، مریم و خادمی کله لو، محمد. 1395. آسیب‌شناسی فرایند تأسیس رشته‌های جدید دانشگاهی در ایران (مورد علوم انسانی). دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 7(13)، 210-183

خادمی کله لو، محمد.، قهرمانی، محمد و عارفی، محبوبه. 1391. بررسی رابطه میان رضایت، تعهد و وفاداری دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 6(4)، 45-27

خادمی کله لو، محمد.1388. انگیزه در کلاس درس. مجله تجلی دانش. 1(1)، 27-15

 

مقالات علمی ارائه‌شده در همایش‌ها

خادمی کله لو، محمد، "ارائه الگوی مفهومی ارتباط آموزش عالی و بازار کار (با تمرکز بر اشتغال دانش‌آموختگان"، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی، 1396

خادمی کله لو، محمد و عارفی، محبوبه، "بررسی جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه متوازن آموزش عالی"، اولین کنگره ملی آموزش عالی ایران، 1395

خادمی کله لو، محمد و عارفی، محبوبه، "ارائه الگوی مفهومی امنیت فناوری اطلاعات در آموزش عالی"، همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت، 1395

خادمی کله لو، محمد، "بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقق چشم‌انداز آموزش عالی جهانی"، اولین همایش ملی آینده‌پژوهی آموزش عالی ایران، 1395

خادمی کله لو، محمد، "استقلال دانشگاهی، آزادی علمی: مدیریت در عصر "، همایش بین‌المللی فلسفه آموزش عالی ایران، 1394

Khademi Kolahlou, M, “Evaluation of leadership the Islamic Azad University,

Iaueghlid branch based on EFQM Excellence Model”, Belgrade International

Conference on Education, 2013

 

کتاب‌های تألیفی و ترجمه

بی. ویلسون، سوزان و اس. دابسون، مایکل. 1395. "هدف‌گذاری(چگونه برنامه علمی تدوین کنیم و اهداف خود را تحقق‌بخشیم)". محمد خادمی کله لو، تهران، انتشارات علم استادان

 

دوره‌های آموزشی

آموزش مهارت کار نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمی AMOS، دانشگاه شهید بهشتی، 1392

آموزش مهارت کار نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی NVIVO، دانشگاه شهید بهشتی، 1392

مبانی، ساختار و تشریح الزامات ISO 10015, 1999، دانشگاه قم

 

جوایز و افتخارات

منتخب پنجمین جشن بزرگ استعدادهای درخشان و نخبگان علمی مقطع کارشناسی، 88-1387

منتخب پنجمین جشن بزرگ استعدادهای درخشان و نخبگان علمی مقطع کارشناسی، 89-1388

دانش‌آموخته برتر دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی، 92-1390

کسب جایزه نظام‌وظیفه تخصصی، بنیاد ملی نخبگان ایران، 1395

 

عضویت‌ها

عضو پیوسته انجمن آموزش عالی ایران، 1390 تاکنون

عضو وابسته انجمن مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ایران، 1393 تاکنون

عضو حقیقی انجمن آموزش و بهسازی منابع انسانی ایران، 1392 تاکنون

هیئت مؤسس انجمن علمی- دانشجویی آموزش‌های شهروندی، 94-1393

عضویت در انجمن علوم تربیتی دانشگاه قم 89-1387

 

دریافت رزومه