اعضای گروه

معرفی اعضای گروه آموزش عالی، اقتصاد و اشتغال


1.     آقای دکتر حبیب اله طباطباییان

2.     خانم دکتر نسرین نورشاهی 

3.     آقای دکتر محمود مهرداد شکریه

4.     دکتر قاسم عمو عابدینی

5.     آقای دکتر یعقوب انتظاری

6.     آقای دکتر محمد حسن پاسوار

7.     آقای دکتر رضا قادری

8.     سرکار خانم معصومه قارون