اهداف و ماموریت

اهداف و ماموریت گروه آموزش عالی، اقتصاد و اشتغال به شرح زیر می باشد

فلسفه وجودی گروه
گروه آموزش عالی، اقتصاد و اشتغال در راستای کمک به حل مشکل بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و توسعه آموزش عالی مبتنی بر نیاز، در 24 اردیبهشت ماه 1395 ذیل دفتر برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  شکل گرفته است. 

ماموریت گروه
کارگروه آموزش عالی، اقتصاد و اشتغال مصمم است تا در تعامل با کارگروه‌های اصلی برنامه‌ریزی درسی همچون کارگروه مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و امثالهم و همکاری نزدیک با شورای گسترش آموزش عالی کمک به توازن میان  عرضه و تقاضای دانش آموختگان دانشگاهی را محقق سازد.