تاریخچه

تاریخچه فعالیت های منجر به تشکیل گروه آموزش عالی اقتصاد و اشتغال از سال 1392 تا کنون، شامل 3 جریان اصلی تعامل با وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور خلاصه به صورت زیر می باشد

filereader.php?p1=main_83f1535f99ab0bf4efilereader.php?p1=main_0f826a89cf68c399cfilereader.php?p1=main_0b8854ad38f0a6c65