مقالات

ردیفنام مقالهفایل
1 بررسی نقش نهادهای میانجی نوآوری در صنایع الکترونیکلینک
2 بررسی و تحلیل نقش نهادهای میانجی نوآوری و کارکرد های آن ها در حوزه داروییلینک
3 بررسی و تحلیل نقش و کارکردهای نهاد های میانجی نوآوری و فناوری با رویکردی به توسعه پایدار (مورد مطالعه بخش کشاورزی)لینک
4 میانجی های نوآوری و همپایی صنعت خودرو سازی در کشور های در حال توسعهلینک
5 شاخص ترکیبی پایش توانمندیی فناوری : بررسی وضعیت توانمندی فناوری ایران و 96 کشور دنیالینک
6 ارزیابی برخی از مدل های نوآوری از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعیلینک
7A Justice-Oriented Innovation System: A Grounded Theory Approach لینک
8 خردمایه مداخلات دولتی در شکل گیری شبکه های همکاری علم و فناوری در ایرانلینک
9 تأثیر الگوی شکل گیری و رشد شبکه های همکاری علم و فناوری بر پایداری آ نهالینک
10 چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوریلینک
11 Developing a model for technological capability assessment - case of automotive parts manufacturers in Iranلینک
12 گونه شناسی ساختارهای مدیریتی شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران (مطالعه چند - موردی)لینک
13 An evaluation scheme for nanotechnology policiesلینک
14 آسیب شناسی سیاست های علم و فناوری در ایران : تحلیلی بر برنامه های پنج ساله توسعهلینک
15 تامین مالی نوآوری مبتنی بر نظریه تامین مالی مرحله ای : مطالعه موردی نظام مالی نوآوری در ایرانلینک
16 جستاری در آموزش های تحصیلات تکمیلی مدیریت فناوری درجهان : یک مطالعه تطبیقیلینک
17 سازمانهای میانجی : تعاریف، انواع و کارکردهالینک
18 تحلیل ساختاری مقایسه سطوح بهینه سرمایه گذاری و تولید نفت درقرارداد های بالادستی بیع متقابل، مشارکت در تولید و قرارداد نفتی ایرانلینک
19 بررسی تطبیقی اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران در دوره زمانی 1333 تا 1356 : ارائه اصولی برای اساسنامه جدیدلینک
20 چالش‌های اخلاق اجتماعی در حوزه فناوریلینک
21 نانو تکنولوژی و جمهوری اسلامی ایران ، باید ها و نباید هالینک
22 پیشنهاد مدل عمومی سیاستگذاری صنعتی با تاکید بر صنعت الکترونیکلینک
23 مدلهای تعیین و مدیریت دستمزد نیروی کار در اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با مدل نئوکلاسیکلینک
24 چارچوب مفهومی تحلیل بین سیستمی هولونیک : مطالعه نظری رابطه نظام مالی و نظام نوآوریلینک
25 The Role of Institutional Design in Promoting and Attracting Foreign Investments: A Comparative Study of Institutions to Promote and Attract Foreign Investments in Iran and Chinaلینک
26 ارزیابی پیاده سازی سیاستهای علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجراییلینک
27 تحلیل نظری و تجربی رابطه اندازه و بهره وری مزرعه : مطالعه مزارع گندم منطقه میاندوآبلینک
28 طرحی برای نظام ارزیابی سیاست های علم، فناوری و نوآوریلینک
29 ویژگی های اصلی "نظام علم" در دیدگاه اسلامیلینک
30 الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابللینک
31 الگویی برای دسته بندی و مطالعه عوامل مؤثر بر موفقیت شبکه های همکاری بین المللیلینک
32 A model for investigating the stability factors in formal science and technology collaborative networks: A case study of Iranلینک
33ارائه چهارچوبی تحلیلی برای مفهوم دیپلماسی علم و فناوریلینک
34تبیین روش‌ شناختی و الزامات تهیه نظام آماری اقتصاد دانش ‌بنیان  - مطالعه موردی ، فناوری نانولینک
35محاسبه شاخص اندازه‌ گیری نوآوری در سبک DUI: بهره‌ وری کل عوامل تولید در صنایع ایران به روش پانل دیتالینک
36تأثیر عوامل زمینه ای بیرونی بر اتخاذ نوآوری باز با تأکید بر ویژگی های بخش : شواهدی از شرکت های بخش مواد پیشرفته در ایرانلینک
37مدیریت فناوری: شکل گیری و تطور یک حوزۀ دانشیلینک
38تحلیل یادگیری سیاستی در فرآیند تصویب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری هالینک
39تجربیاتی در باره فرآیند تهیه، تصویب و اجرای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری هالینک
40شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینه های سیاستی توسعه حوزة دانشی سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران
لینک