اعضای گروه جامعه و پیشرفت

پژوهشگران گروه جامعه و پیشرفت :
ردیفنام و نام خانوادگیپست الکترونیک
۱زهرا ابوالحسنی (دبیر گروه)ـ
۲زهرا آهنی امینهـ
۳مریم محمودیـ
4محمد خادمی کٌله لوKhademi@tsi.ir