اعضای گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری

پژوهشگران گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری:
ردیفنام و نام خانوادگیپست الکترونیک
۱رضا اسدی فرد (دبیر گروه)ـ
۲علی محمد سلطانیـ
۳سید محمد صاحبکار خراسانیـ
۴سید محمدحسین شجاعی
ـ
۵روح اله قدیری
ـ
۶مجید حسنی پارسا
ـ
۷مصطفی محسنی
ـ