اعضای گروه اقتصاد دانش بنیان

اعضای گروه اقتصاد دانش بنیان:
ردیفنام و نام خانوادگیپست الکترونیک
۱روح الله ابوجعفری (دبیر گروه)aboojafari@tsi.ir
۲محسن کریمیkarimi@tsi.ir
۳حامد نجفیnajafi.sharif84@gmail.com
۴محمد شیریجیانmhm.shiri@gmail.com