پژوهشگران پژوهشکده

پژوهشگران گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری:
ردیفنام و نام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلی
۱رضا اسدی فرد (دبیر گروه)دکتری تخصصی
۲علی محمد سلطانیدکتری تخصصی
۳سید محمد صاحبکار خراسانیدکتری تخصصی
4سید محمدحسین شجاعیدانشجوی دکتری تخصصی
5روح اله قدیریدانشجوی دکتری تخصصی
6مجید حسنی پارسادانشجوی دکتری تخصصی
7مصطفی محسنیدانشجوی دکتری تخصصی


پژوهشگران گروه اقتصاد دانش بنیان:
ردیفنام و نام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلی
۱روح الله ابوجعفری (دبیر گروه)دکتری تخصصی
۲محسن کریمیدانشجوی دکتری تخصصی
۳حامد نجفیدانشجوی دکتری تخصصی
۴محمد شیریجیاندکتری تخصصیپژوهشگران گروه جامعه و پیشرفت:
ردیفنام و نام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلی
۱زهرا ابوالحسنی (دبیر گروه)دکتری تخصصی
۲زهرا آهنی امینهدکتری تخصصی
۳مریم محمودیدانشجوی دکتری تخصصی