ارائه مقاله دکتر حمیدرضا مقصودی از اعضاء گروه جامعه و پیشرفت با عنوان «نظریه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تاریخ : 1396/03/03

تعداد بازدید : 514

5 امتیاز از 2 رای

مقاله دکتر حمیدرضا مقصودی از اعضاء گروه جامعه و پیشرفت با عنوان «نظریه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود ارائه شد. پس از ارائه، این مقاله توسط اعضاء پنل از جمله حجت الاسلام خسروپناه و حجت الاسلام رشاد وحاضران در همایش مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

مقاله دکتر حمیدرضا مقصودی از اعضاء گروه جامعه و پیشرفت با عنوان «نظریه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود ارائه شد.

پس از ارائه، این مقاله توسط اعضاء پنل از جمله حجت الاسلام خسروپناه و حجت الاسلام رشاد وحاضران در همایش مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

چکیده این مقاله به قرار زیر است:

تدوین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت به طور پیشینی نیازمند نظریه‌ای است که به ماهیت‌شناسی آن بپردازد و حدود و ثغور این الگو را روشن سازد. این نظریه محصول نگاه درجه دو به عرصۀ الگو است و احکام آن می‌تواند مبنای تدوین الگو قرار گیرد. لذا شیوۀ تحلیل در نظریه‌پردازی پیرامون الگو، تعمقی فلسفی و نقدی مبناگرایانه است.

مطابق با مقام الگوی اسلامی ایرانی در قوام جامعۀ اسلامی ایران، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید انعکاسی از تبلور فلسفه در تکنولوژی و ارزش‌ها در فرهنگ باشد؛ به بیان دیگر این الگو باید بتواند صورت عملیاتی اندیشۀ اسلامی را در جامعۀ ایران تبیین کند. این کارکرد تبیین می‌کند که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت «ترسیمی از وضع مطلوب»، «ترسیمی از مسیر رسیدن به وضع مطلوب»، «مکانیزاسیون ساخت انسانی اجتماع»، «سندی واحد برای پیشرفت کشور» و «سندی متفق‌ علیه برای پیشرفت کشور» نیست. اما در مقابل، این الگو «انعکاسی از آن‌چه روی داده»، «نقشه‌ای جامع برای حرکت»، «منکر نفی اختیار» و «فیضان درونزای  تکالیف » است.

مطابق با نظریۀ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این الگو عبارت است از «انعکاسی جامع از روند تغیّر و تبدّل وقایع، در نتیجۀ تلائم روش فقهی جواهری، تربیت دینی درونزا و حکومت اسلامی در جامعۀ ایران تا به امروز». این الگو بدون نیاز به دانستن وضع مطلوب با واسطه قرار دادن مذهب اسلام و تراکم اتیان اوامر، تبلور اندیشه و فلسفۀ اسلامی را در ساخت تکنولوژی و فرهنگ اجتماع ایران اسلامی نمایان می‌سازد.

 

نظر شما