واکاوی چالش‌های نظام ضمانت از صادرات کشور و تبیین راهکارهایی در راستای ارتقاء کارآمدی آن

گروه پژوهشی: 
تاریخ شروع: 
1394/02/01
مدت زمان اجرا: 
6ماه
جایگاه سازمانی: 
گروه اقتصاد دانش‌بنیان