نقش قانون برگزاری مناقصات در سیاست تدارکات دولتی حامی نوآوری

به کارگیری خریدهای دولت و بخش عمومي به عنوان ابزاری برای تحریک فنناوری و نوآوری از مقطع پس از ننسج نهسا ني دوم بسه ایس ن سسو ، بسه مسرور بیشستر
موردتونه سیاست گذاران قرارگرفته است. در کنار تحریک فناوری یا تحقیق و توسعه، یکي از رویکردهای مهم در سیاست های تدارکات دولتي حسام ي نسوآور ی ،
به کارگیری سیاست هایي برای تحریک عمومي فناوری و نوآوری در کلیه خریدهای دولت و بخش عمومي است. مورد اخیر، محسور مقالسه حا سر بسر ای مطالعسه
موردی در ایران قرارگرفته است. بر این مبنا، بررسي زوایا و فرصت های قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 باهدف ارتقای تدارکات دولتس ي حسام ي نسوآور ی
در ایران انجام شده است. به دلیل ارتباط قوانین با یکدیگر، در گام اول، نظام قوانین و مقررات مرتبط با برگزاری مناقصسات در کشسور شناسسا یي شسده و سسس
چالش های شرکت های دانش بنیان و فناور ایراني برای افزایش سهم در بازار دولت به عنوان معیاری برای تحلیل ظرفیت مناقصات دولتس ي در ایس ران بسر ای توسسعه
فناوری و نوآوری بررسي شده است. با پیگیری طرح تحقیق کیفي، رهنمود مصاحبه ها تدوین و پ از انجسام مصساحبه هسا ی نیمسه سساختار یافته ، تحلیس ل محتسو ای
داده ها انجام شده است. در انتها نیز چارچوب سه سطحي متشکل از: اصلاحات بخشي در نظام قانوني برگزاری مناقصات ، ارتقای نظام های پشتیبان و برنامه هسا ی
توسعه ای حمایتي پیشنهاد شده است.

سال انتشار: 
1398
گروه پژوهشی: 
نام مجله: 
فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري
نویسنده: 
جایگاه سازمانی: 
گروه اقتصاد دانش‌بنیان
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
محمد حسین پیروی مصطفی شالبافی