سیاستهاي هدایت سرمایهگذاري مستقیم خارجی براي توسعه فناوري

سال انتشار: 
1398
گروه پژوهشی: 
نام مجله: 
فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري
جایگاه سازمانی: 
گروه اقتصاد دانش‌بنیان
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
امیر ذاکری