به کارگیری ابزار سیاستی خرید دولتی در ایران: تأمین دولتی پیش تجاری نوآوری یا تدارکات دولتی حامی نوآوری؟

سال انتشار: 
1399
گروه پژوهشی: 
نام مجله: 
فصلنامه مدیریت توسعه فناوری
جایگاه سازمانی: 
گروه اقتصاد دانش‌بنیان
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
هادی رمضانی